Nawigacja
Comenius
printer

PROGRAM COMENIUS – projekt międzynarodowej współpracy szkół „Uczenie się przez całe życie”.
Wielostronny Partnerski Projekt Szkół. Szkoły partnerskie: Litwa, Polska, Turcja, Węgry
Projekt: Be friendly with the environment - zaprzyjaźnij się, bądź przyjazny dla środowiska
Adres www projektu: www.befep.org

Krótki opis projektu:
Zmiany klimatu, wykorzystywanie broni nuklearnej i biologicznej jak również chemikaliów - wszystko to ma negatywny wpływ na Ziemię. Odpady to jeden z śladów cywilizacji. Na wysypiskach śmieci znajdują się miliony ton odpadów gdzie gniją, rozkładają się uwalniając do gleby szkodliwe, zatruwają wodę i w ten w ten czy inny sposób negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Nasza Ziemia jest w niebezpieczeństwie, a nowe pokolenie wciąż nie jest świadome skutków zanieczyszczania naszej planety. W tym celu chcemy zaangażować uczniów w projekt Comenius by uświadomić ich o problemach środowiska i przyszłości naszej planety. "Bądź przyjazny dla środowiska" to wielostronny projekt Comenius na rzecz środowiska. Ochrona Ziemi i podnoszenie świadomości na temat problemów środowiska to główne cele projektu.
Projekt ten ma na celu stworzenie pozytywnego nastawienia do problemów ekologicznych i wzrostu motywacji do rozwiązania tych problemów u całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli, rodziców, władz lokalnych i regionalnych przedstawicieli władz, itp. Główne idee i działania projektu będą koncentrować się na takich działaniach, które pozwolą uczniom zrozumieć, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za przyszłość naszej wspólnej planety. Musimy uświadomić młodzież, że dbałość o środowisko naturalne to obowiązek każdego i każdy musi wziąć odpowiedzialność za miejsce w którym wszyscy żyjemy. My zwykli obywatele nie jesteśmy w stanie rozwiązać takich problemów jak broń nuklearna, biologiczna lub chemikalia, ale możemy zacząć od małych rzeczy jak sortowanie śmieci, sprzątanie naszego otoczenia, hodowla owoców i warzyw bez chemikaliów czy sadzenie drzew.

Cele projektu i strategia
Dla uczniów:
- zapoznanie się z głównymi problemami ekologicznymi w krajach partnerskich; - znalezienie możliwych rozwiązań i podjęcia działań w celu rozwiązywania tych problemów; - zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko - podjęcie kroków w celu dbałości o najbliższe środowisko i uczynienie go bardziej atrakcyjnym - umiejętność twórczego uczenia się nowych rzeczy - stworzenie możliwości dla wyrażania siebie; - poprawa znajomości języka angielskiego; - zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i zwyczajami krajów partnerskich; - zastosowanie nowych technologii informacyjnych w pracy nad projektem.
Dla nauczycieli:
- nakłonienie do wszechstronnego rozwoju wszystkich nauczycieli; - powiększenie swojej wiedzy na temat różnorodności kulturowej Europy; - zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i zwyczajami krajów partnerskich; - zwiększenie wiedzy na temat innych systemów edukacji i wymienianie swoich doświadczeń pedagogicznych; - tworzenia przyszłych więzi współpracy z kolegami z innych krajów; - zastosowanie nowych technologii informacyjnych w pracy projektowej i w ten sposób udoskonalenie umiejętności; - poprawa umiejętności pracy w zespole podczas rozwiązywania problemów ekologicznych.
Dla szkół:
- komunikowanie się i rozwijanie umiejętności komunikacji międzynarodowej; - tworzenie przyszłych więzi z instytucjami partnerskimi;

Główne zagadnienia projektu:
zanieczyszczenie środowiska brak wiedzy na temat ważnych problemów ekologicznych negatywny wpływ reklam brak pozytywnej wiedzy i umiejętności w kulturze konsumpcji
Metody stosowane w celu osiągnięcia celów:
praktyczne działania w ramach projektu, konkursy, imprezy, wystawy, praktyczne wykorzystanie TIK, spotkania ze specjalistami z sfery środowiska, prezentacje, raporty, dziennik projektu - album zdjęć, badania, analizy, prezentacja rezultatów

Integracja bieżących działań
Projekt stanie się ważną częścią procesu uczenia się. Zostanie on zintegrowany z programem nauczania z różnych przedmiotów, jak również zajęć pozalekcyjnych. Badania, eksperymenty i obserwacje na temat zanieczyszczenia środowiska będą przeprowadzane i omówione na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Raporty, eseje, artykuły, itp. o tematyce ekologicznej będą opracowywane na języku angielskim. Lekcje informatyki zostaną przeznaczone do poszukiwania informacji na określone tematy, przygotowanie prezentacji Power Point, filmów, statystyk itp. i komunikacji ze studentami z krajów partnerskich. Rękodzieła i inne prace z surowców wtórnych będą wykonywane na lekcjach plastyki i zajęć artystycznych, jak również w domu. Różne działania sportowe i wycieczki do rezerwatów przyrody będą organizowane jako praktyczny sposób, dowiadywania się w jaki sposób możemy zaprzyjaźnić się z przyrodą. Godziny wychowawcze mogą być przeznaczone na rozwój odpowiedzialnej postawy, pozytywnej dla ekologii i ochrony środowiska. Poza tym, będą miały miejsce różne wydarzenia kulturalno-społeczne (takie jak np. "Chcę oczyścić nasze środowisko") gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice będą mogli spotkać się z przedstawicielami władz, którzy są odpowiedzialni za ochrony środowiska. Również wycieczki do rezerwatów czy fabryk przetwarzających odpady dadzą więcej praktycznej wiedzy na temat ochrony środowiska.