ZASIŁEK SZKOLNY
printer
Informacja szkolna

Wnioski można składać w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć sytuację nagłą, której nie można było przewidzieć ani jej zapobiec, Zasiłek może być przyznany uczniowi będącemu mieszkańcem Miasta i Gminy Chocianów bez względu na lokalizację szkoły, do której uczęszcza. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 530 złotych). Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów, pokój nr 17b.